“สุรา พาคิดน้อย ด้อยความปลอดภัย” คำขวัญจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวัดงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 16 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 468 ครั้ง

          นายเสมอ  นิ่มเงิน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า  สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณารางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการป้องกัน ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1/ 2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ที่กรุงเทพมหานคร  ผลปรากฏว่าบุคคลที่ดำเนินการดีเด่นด้านป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี 2563  มีทั้งหมด  4 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 บุคลากรส่วนราชการ รวมถึง บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1.นายณรงค์ชัย  ใจวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 2. นายสมเกียรติ คงทิม   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต  จ.นครสวรรค์  3.นายธีระศักดิ์ ทีฆายุพันธ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 4 เรืออากาศโท ภรศิษฐ์  จิตรามวงศ์  สำนักการสอบสวนและนิติกร กรมการปกครองกรุงเทพมหานคร ประเภทที่ 2 ภาคเอกชน/เครือข่ายต่างๆ/บุคลกรศาสนา1.พระครูวรสุตเขต ฉายา ธมฺมเสฏโฐ  เจ้าอาวาสวัดสันทราย จ.เชียงใหม่  2.ร้อยตำรวจตรี ปัญญวัฒน์  กระทุ่มเขต เครือข่ายประชาสังคมงดเหล้า จ.จันทบุรี  3.นางสาวอุรา   ปราบมนตรี  ประธานชุมชนการเคหะ จ.ขอนแก่น  ประเภทที่ 3 บุคลากรสถาบันการศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทุกสังกัด  1.ว่าที่ร้อยตรี หญิงกอบสมุทร ศรีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนโคมประดิษฐ์วิทยา จ.อุบลราชธานี 2.ดร.ประพจน์  แย้มทิม  ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุทรสาคร 3. นายอภิวิชญ์ ศกุนต์อนาวิล ครู โณงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จ.เชียงใหม่ 4.ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวลักษณ์  ดุจดา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุดมสุข จ.อุบลราชธานี 5.นายสุทธิศักดิ์  ทองนวล ผู้อำนวยการโณงเรียนกันเตรียม จ.สุรินทร์ 6.นายเอกวัส  มากสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเสด็จ จ.นครศรีธรรมราช  ประเภทที่ 4 บุคลากรสถาบันการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา ทุกสังกัด 1.แพทย์หญิงรัศมน  กัลป์ยาศิริ ผู้จัดการศูนย์ศึกษาปัญหายาเสพติด กรุงเทพมหานคร 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สมตระกูล ราศิริ รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลก

ด้านองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี 2563 มีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท 1  ส่วนราชการ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  1.เทศบาลตำบลนางแล จ.เชียงราย 2.โรงพยาบาลเสริมสุขภาพตำบลบ้านหวด จ.ลำปาง 3.สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 4.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประเภท 2 ภาคเอกชน เครื่องข่ายต่างๆ ภาคประชาสังคม ศาสนา 1. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร 2.โรงเรียนบ้านกุดแข้ จ.สกลนคร 3. โรงเรียนบ้านหนองสระ จ.สกลนคร

สำหรับคำขวัญของพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ไว้ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี  2563 มีว่า สุรา  พาคิดน้อย ด้อยความปลอดภัย  โดยคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 สำหรับการจัดงานวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 นี้ วันเข้าพรรษา  ซึ่งกำลังเตรียมการจัดงานขึ้นให้มีความเหมาะสมกับในสถานการณ์ของโรคเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานและประชาชนอีกด้วย.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สราวุฒิ ปิ่นทอง /053525565
บรรณาธิการ : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง / 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ