ลำพูน หาแนวทางขึ้นทะเบียนรับรอง GAP ให้เกษตรกรชาวสวนลำไยในพื้นที่

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 17 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 536 ครั้ง

ผู้ว่าฯลำพูน ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP) ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนรับรอง GAP ให้เกษตรกรเพาะปลูกลำไยในพื้นที่

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP) ในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม  ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน มีพื้นที่ปลูกลำไย ปี 2563 ทั้งหมด 269,567 ไร่ เกษตรกรทั้งหมด 44,490 ราย (ข้อมูลจากการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดลำพูน) มีเกษตรกรที่ได้การรับรองแหล่งผลิต GAP ลำไย แล้วจำนวน 7,764 ราย 7,846 แปลง เนื้อที่ 38,720.80 ไร่  คิดเป็น 14.36 % ของพื้นที่ปลูกลำไยทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2563 จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 เชียงใหม่) และยังคงเหลือเนื้อที่ที่ยังไม่ได้รับ GAP ลำไย อีกจำนวน 230,846 ไร่ คิดเป็น 85.64 % ของพื้นที่ปลูกลำไยทั้งหมด เกษตรกร 36,726 ราย

ในปี 2562 จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ มีปริมาณการส่งออกลำไยทั้งหมด 109,703,633 กิโลกรัม ซึ่งต้องใช้พื้นที่ลำไยที่ได้การรับรอง  GAP (1ไร่/1ตู้) จำนวน 4,380 ไร่ หากใช้ใบรับรอง GAP อัตรา 5 ไร่/ตู้ จะต้องใช้ใบรับรอง GAP 21,900 ไร่  พื้นที่ที่ได้การรับรอง GAP จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ รวม 84,335 ไร่ ดังนั้น คิดเป็นพื้นที่ใช้ส่งออก 26 % ของพื้นที่ GAP

ในปี 2563 จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการอบรมเกษตรกรโครงการยกระดับและและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร (GAP) เกษตรกรเป้าหมาย 909 ราย แบ่งเป็นพืชลำไย 736 ราย มะม่วง 143 ราย และพืชผัก 30 ราย ทั้งนี้ได้ดำเนินการติดตาม แนะนำ และตรวจประเมินแปลงต้น พร้อมทั้งจัดส่งผลการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น และแบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP ลำไย ให้ทางสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ แล้วทั้งสิ้น 523 ราย 801 แปลง เนื้อที่ 2,455  ไร่ และเกษตรกรทั่วไปที่มายื่นแบบคำขอรับรอง ผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด เกษตรกรจำนวน 201 ราย 274 แปลง เนื้อที่ 1,405.75 ไร่ รวมจังหวัดลำพูน ได้จัดส่งแบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP ลำไย ให้ สวพ. 1 เพื่อให้การรับรอง จำนวนทั้งสิ้น 724 ราย 1,075 แปลง เนื้อที่ 3,860.75 ไร่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ