จ.แม่ฮ่องสอน เร่งผลักดันโครงการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ หลัง ครม.อนุมัติงบกลาง กว่า 90 ล้านบาท ช่วยเหลือประชาชนฝ่าวิกฤตภัยแล้งอย่างยั่งยืน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 19 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 331 ครั้ง

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งประจำปี 2563 ที่ผ่านมาว่า แม้ว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะไม่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย แต่พบว่ามีราษฎรบางพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการส่งรถบรรทุกน้ำเข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้วนั้น อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้งในระยะยาว จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้ดำเนินการผลักดันโครงการบูรณาการน้ำ ปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 39 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 3,048 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 1,326 ครัวเรือน และป่าไม้ได้รับการฟื้นฟู 2,035 ไร่

            ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับงบกลางจำนวน 11.4 ล้านบาท ตามมติ ครม. วันที่ 7 มกราคม 2563 ให้ดำเนินโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/2563 จำนวน 7 โครงการ ที่มีวัตถุประสงค์ป้องกันบรรเทาและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคบริโภคครอบคลุมประชาชนทั้งอำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย และอำเภอแม่ลาน้อย

            นอกจากนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามมติ ครม. 17 มีนาคม 2563 อีกจำนวน 80.9295 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการเร่งด่วนเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ซึ่งได้แก่ การฟื้นฟูแหล่งน้ำเดิม ก่อสร้างแหล่งน้ำใหม่ และขุดเจาะบ่อบาดาล

            เมื่อโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จ คาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้อย่างยั่งยืน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ