เครือข่ายสตรองจิตพอเพียงต้านการทุจริตจังหวัดเชียงราย ร่วมกันตรวจสอบเฝ้าระวังให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการๆมากที่สุด

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 23 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 513 ครั้ง

จังหวัดเชียงราย ร่วมกับเครือข่าย ตรวจสอบติดตามเฝ้าระวังให้องค์กร หน่วยงานป้องกันการเกิดการทุจริตทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์

          นายณภัทร  เตโช ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำเชียงราย กล่าวว่า การสร้างถนน ระบบสาธารณูปโภคเพื่อพัฒนาความเจริญของบ้านเมือง โดยคณะทำงานจาก ปปช.จังหวัดเชียงราย ร่วมกับเครือข่ายสตรองจิตพอเพียงต้านการทุจริต ได้ร่วมกันติดตามการสร้างถนน เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างดีทางด้านการตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงาน การทุจริตในเขตจังหวัดเชียงราย โครงการต่างๆ โดยเครือข่ายชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านการทุจริตจังหวัดเชียงราย เฝ้าติดตามป้องกันทุจริตขององค์กร หน่วยงานต่างๆ ที่รับงบประมาณไปดำเนินการให้ตระหนึกผลของการเกิดจากการทุจริตเพื่อป้องกันการเกิดทุจริต เนื่องมาจากความเข้มแข็งของชมรม เครือข่ายภาคราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมติดตามและเฝ้าดูโครงการต่างๆ โดยเฉพาะโครงการสร้างถนน ทำให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้โครงการเสร็จลุล่วงเป็นอย่างดี ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ

            ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำเชียงราย กล่าวอีกว่า จากการทำงานร่วมกับชมรมฯและงานป้องกันการทุจริตในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน งานทางด้านการตรวจสอบโครงการต่างๆ โดยมีชมรมฯเป็นเครือข่าย ได้ดำเนินการมาด้วยระยะเวลา 2 ปี มีการเฝ้าระวังตรวจติดตามในแต่ละพื้นที่หากพบและมีเหตุต้องสงสัย การดำเนินการของแต่ละหน่วยงาน เช่น หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานราชการ โดยชมรมฯร่วมกับเครือข่ายแล้วมาแจ้งให้คณะทำงานร่วมกับ ปปช.จังหวัดเชียงราย ไปประสานงานดำเนินการ จนกระทั้งสามารถเป็นแนวทางการป้องกันการทุจริตที่ได้รับงบประมาณไปดำเนินการเพื่อเป็นการเฝ้าระวังให้มีการตระหนักที่จะก่อให้เกิดการทุจริตเพื่อเป็นป้องการการเกิดทุจริตในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมีกลุ่มชมรมฯร่วมกับภาคเอกชน มีความเข้มแข็งติดตามเฝ้าดู โดยเฉพาะโครงการที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนแต่อาจจะไม่ทำประโยชน์ให้แก่ประชาชน โดยกลุ่มสมาชิกสตรองเข้ามาแจ้งให้คณะทำงาน ปปช,เข้าไปตรวจสอบติดตามเฝ้าระวังจนทำให้มีการแก้ไขทำให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์สมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนอีกด้วย

        นายมานพ ชัยบัวคำ ประธานชมรม สตรอง (Strong) จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า  จังหวัดเชียงรายเป็น 1 ใน 27 จังหวัดนำร่อง ที่เครือข่ายสมาชิกชมรมฯ เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะการก่อสร้างถนนไม่เป็นไปตามแบบงบประมาณที่ได้รับ ทำไม่ถูกต้องไม่เกิดประโยชน์คุ้มค่า เท่าที่ควร ด้วยความเข้มแข็งประชาชน มีสมาชิกชมรมฯกระจายอยู่ครบทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดเชียงราย รวมพลังเป็นสมาชิกเป็นตัวแทนในการสอดส่องดูแลติดตามผลประโยชน์ของชาติจากเงินงบประมาณให้คุ้มค่าเข้มแข็งขึ้นมากทำให้ปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขด้วยชมรมฯนี้ทำหน้าที่เสริมสร้างให้มีความเข้มแข็งเฝ้าระวังกิจกรรมโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน ร่วมกันจับตามอง การสร้างสังคมป้องกันการทุจริตมิให้ประเทศชาติเสียหาย ทำให้ภาษีของประชาชนไม่สูญเปล่า

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ