จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ( ฉบับที่ 9 )

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 10 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 504 ครั้ง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน นาย สุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ( ฉบับที่ 9 ) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อให้มาตรการป้องกันและควบคุม ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นจึงขอให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยกเลิกประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องมาตรการการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 ฉบับที่ 8  ให้มีการเปิดภาคเรียน และรูปแบบการเรียนการสอนในโรงเรียน มีการเปิดดำเนินสถานที่และกิจกรรมต่างๆ การปฏิบัติศาสนกิจหรือศาสนพิธีของทุกศาสนา การขนส่งสาธารณะและมีการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ทั้งนี้ยังไม่ละเว้นมาตรการ ป้องกัน เชื้อไวรัสโควิด 19 โดยมีการบริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เรื่องการคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า อำนวยความสะดวกในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และจำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์มีการทำความสะอาด พื้นผิวสัมผัสของสถานที่ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะทำกิจกรรมรวม ทางระหว่างและภายหลัง การทำกิจกรรม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รันรักษ์ ขัตติกุล
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ