คณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคสำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญในพื้นที่ จ.เชียงราย

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 10 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 406 ครั้ง

วันนี้ (10 ก.ค.63) ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดเชียงราย พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  พร้อมด้วย นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16  และพลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน  ประธานคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)  หรือ บจธ. ร่วมประชุมกับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่  โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในข่วงฤดูแล้ง ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  การแก้ไขปัญหามลพิษจากไฟป่าและหมอกควัน  การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย  ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรเงินงบกลางในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาขนในพื้นที่ รวมถึงการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านเหล่าพัฒนา ม.14  ตำบบบ้านดู่  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  เพื่อติดตามความก้าวหน้า รับทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน พร้อมแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหา  โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด

พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงาน กล่าวว่า  พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ตนและคณะ มาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆ เนื่องจากเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเหล่านั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรี ยังได้มอบหมายให้ พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธาน บจธ. มาดูการแก้ไขปัญหาที่ดินให้แก่ประชาชนชาวเชียงรายเพื่อให้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองด้วย

สำหรับในภาคบ่าย  คณะคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  ได้เดินท่างไปตรวจเยี่ยมพื้นที่อ่างเก็บน้ำบ้านเหล่าพัฒนา ที่ประสบปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน และได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการขุดลอกเปิดทางน้ำ  ซึ่งหากแล้วเสร็จ ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านดู่ และตำบลแม่ยาว (บางส่วน)  อำเภอเมืองเชียงราย จะได้รับประโยชน์ ทั้งการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่

ทางด้านพลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานคณะกรรมการสถาบัน บธจ. ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการปรับสภาพพื้นที่ของวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชา วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง  อำเภอเมืองเชียงราย  ซึ่งเป็น 1 ใน 3 พื้นที่ในจังหวัดเชียงรายที่ บจธ. ได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนได้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง  โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาคน และที่ดิน มาดำเนินการ 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ : วรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ