พชอ.สันทราย ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของครัวเรือน พื้นทึ่เทศบาลเมืองแม่โจ้

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 426 ครั้ง

พัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย นำทีมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ เยี่ยมเยือนครัวเรือนเป้าหมายเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้

นางวนิดา ด้วงอิน พัฒนาการอำเภอสันทราย เปิดเผยว่า พัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย ได้มอบหมายให้นางศุทธดา สายปินตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวอริศรา คำชมภู  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย เพื่อติดตามและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของครัวเรือน และบันทึกข้อมูลผ่านระบบแสดงข้อมูลครัวเรือนเพื่อการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP Logbook) ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ซึ่งมีครัวเรือนเป้าหมายทั้งหมด จำนวน  55 ครัวเรือน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่พร้อมด้วยทีมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้

ทั้งนี้ ทั้งนี้ระบบ TPMAP Logbook ได้ถูกออกแบบให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบูรณาการและความต่อเนื่องในการแก้ปัญหาโดยมี Big Data เป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลบนฐานจำนวนมาก พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ในท้องที่มีข้อมูลตั้งต้น ที่เกิดจากการบูรณาการข้อมูลจากหลายแหล่ง และลำดับครัวเรือนยากจนตามดัชนีความขัดสนหลายมิติหรือ Multidimensional Poverty Index (MPI) ซึ่งพิจารณาจาก 5 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านการเงิน ด้านความเป็นอยู่ และด้านการเข้าถึงบริการรัฐ  และตัวชี้วัดมิติต่าง ๆ  เพื่อใช้สอบถามสาเหตุของปัญหา และติดตามการแก้ปัญหารายครัวเรือน  นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกข้อมูลปัญหาเพิ่มเติม และกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือกลับมาในระบบได้ สามารถให้หน่วยงานในส่วนกลาง และรัฐบาลสามารถติดตามสถานการณ์ปัญหา และการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ