สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ มอบเงินอุดหนุนหมู่บ้านป่าชุมชนจังหวัดแพร่

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 640 ครั้ง

          สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ กรมป่าไม้ มอบเงินอุดหนุนให้แก่หมู่บ้านป่าชุมชนเป้าหมายท้องที่จังหวัดแพร่ จำนวน 35 หมู่บ้าน รวม 38 โครงการ ในกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

          นายจีระ ทรงพุฒิ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ กรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีมอบเช็คเงินอุดหนุนกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ ให้แก่หมู่บ้านป่าชุมชนเป้าหมายท้องที่จังหวัดแพร่ จำนวน 35 หมู่บ้าน รวม 38 โครงการ โครงการละ 70,000 บาท ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า(โรงเรียนป่าไม้แพร่เดิม) โดยมีประธานคณะกรรมการป่าชุมชนแต่ละแห่งเป็นผู้รับมอบ

สำหรับเงินอุดหนุนดังกล่าว กรมป่าไม้ได้จัดสรรสนับสนุนให้กับหมู่บ้านป่าชุมชนต่างๆ เพื่อสนับสนุนห้ชุมชนสามารถดำเนินการบริหารจัดการ ควบคุม ดูแลรักษา หรือบำรุงป่าพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามแผนกิจกรรมที่ชุมชนกำหนดเองภ้ายใต้กฎหมายและหลักความยั่งยืน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาป่าไม้ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยมุ่งหวังให้ชุมชนมีความพร้อมและร่วมจัดการป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ป่าชุมชนที่จะได้รับเงินอุดหนุน จะต้องเป็นป่าชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งและยังมีอายุโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ มีศักยภาพและความเข้มแข็ง มีความพร้อมที่จะร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในการดูแลรักษาและฟื้นฟูป่าชุมชนให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งจะต้องมีแผผนการปฏิบัติงานและงบประมาณที่ชัดเจนตามที่กำหนด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ