จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนเรื่องสื่อสารสำคัญจากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 18 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 589 ครั้ง

วันนี้ (18  ธันวาคม 2562) ณ ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น ศาลากลางจังหวัดลำพูน ชั้น 1 นายวรยุทธ  เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ครั้งที่ 1 โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน    ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนเรื่องสื่อสารสำคัญ 11 เรื่องจากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชน

            รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ได้เห็นชอบเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 11 เรื่อง ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1:ระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประกอบด้วย 3 เรื่อง ได้แก่ 1. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพ 2. การจ้างงานผู้สูงอายุ 3. ลดความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงบริการสุขภาพ กลุ่มที่ 2 : การจัดการสิ่งแวดล้อมรองรับภัยแล้งและอุทกภัย ประกอบด้วย 2 เรื่อง ได้แก่ 1. การบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 2. การทำประมงตามมาตรฐาน IUU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มที่ 3 : เข้าถึงยุติธรรมและความคุ้มครอง ป้องปราบทุจริต ยุติความรุนแรง ประกอบด้วย 3 เรื่อง ได้แก่ 1. ศูนย์ดำรงธรรม 2. ยุติธรรมใส่ใจ 3. ป้องปรามทุจริตภาครัฐ และกลุ่มที่ 4 : การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต ประกอบด้วย 3 เรื่อง ได้แก่ 1. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(Eastern Economic Corridor : EEC)  2. เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ (Southern Eastern Economic Corridor : SEC) 3. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) ระยะที่ 1 – 2 (10 จังหวัด)  (ตาก มุกดาหาร สระแก้วตราด สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส) และมอบหมายให้หน่วยงานส่วนกลาง 19 หน่วยงาน  ที่เป็นเจ้าของเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แจ้งเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ในความรับผิดชอบของหน่วยงานไปยังหน่วยงานภายใต้สังกัดในระดับจังหวัด หารือการดำเนินงานร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัด ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด เพื่อร่วมจัดทำ “แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563” รวมทั้ง ร่วมกันสร้างการรับรู้และความเข้าใจในเรื่องสื่อสารที่สำคัญฯ ให้แก่ประชาชนในจังหวัด ซึ่งการดำเนินงานขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมประชาสัมพันธ์ ได้ให้แนวทางขั้นตอนการดำเนินงาน สำหรับการจัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 เพื่อนำเรื่องสื่อสารระดับจังหวัดพิจารณาจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อไป.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ