สำนักงานคลังจังหวัดน่าน เปิดโครงการฝึกอบรม “แนวทางการดำเนินงานที่ดี (Best Practice) ในการ เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ”

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 22 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 388 ครั้ง

         นางสาวเทพธิดา มุ่งเกษม คลังจังหวัดน่าน ประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “แนวทางการดำเนินงานที่ดี (Best Practice) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ” ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน
       
โครงการฝึกอบรม “แนวทางการดำเนินงานที่ดี (Best Practice) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ” จัดขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและการเงินใหม่ ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในหัวข้อเรื่อง กฎหมายและพัสดุภาครัฐ และวิธีปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การเงินการคลัง การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ความรู้เรื่องภาษี หัก ณ ที่จ่าย และระบบ KTB Corporate online โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 21 - 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
        
ทั้งนี้ ในการจัดอบรมฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่ทางราชการกำหนด โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จากหน่วยงานราชการ จำนวน 73 คน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ