ภาคีเครือข่ายรักษ์เมืองเก่าแพร่ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชะลอการดำเนินการโครงการถนนเลียบแม่น้ำยม

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 23 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 454 ครั้ง

          ภาคีเครือข่ายรักษ์เมืองเก่าแพร่ ขอให้ชะลอการดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำยมจากสะพานบ้านมหาโพธิ์ ถึงสะพานบ้านน้ำโค้ง ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ เพื่อศึกษาปรับแบบและรายละเอียดเนื้อหาให้ถูกต้อง และให้ประชาคมได้มีส่วนรับรู้ผลการศึกษาความน่าจะเป็นของโครงการ พร้อมเตรียมจัดกิจกรรม ประชาสังคมสร้างสรรค์ : สร้างแนวทางการออกแบบภูมิทัศน์เลียบฝั่งริมแม่น้ำยม” เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลไปปรับปรุงการออกแบบและให้ทันต่อการอนุมัติดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อไป

          นายธีรวุธ กล่อมแล้ว ประธานภาคีเครือข่ายรักษ์เมืองเก่าแพร่ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ได้รับมอบหมายจากจังหวัดแพร่ให้ดำเนินงานศึกษาออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำยม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมริมแม่น้ำยมตามแผนพัฒนาจังหวัดแพร่ พ.ศ.2561 – 2564 เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างชุมชนริมแม่น้ำยมและพื้นที่เมืองเก่าแพร่ ลดความเสียหายพื้นที่ริมตลิ่ง รวมทั้งเพื่อเพิ่มพื้นที่นันทนาการให้แก่เมืองและอนุรักษ์พื้นที่ริมน้ำจากการรุกล้ำของสิ่งก่อสร้างไม่พึงประสงค์ ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น

          จากข้อมูลที่ได้มีการเผยแพร่ ภาคีเครือข่ายรักษ์เมืองเก่าแพร่มีความกังวล และขอให้จังหวัดแพร่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชะลอการดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อศึกษาปรับแบบและรายละเอียดเนื้อหาให้ถูกต้องตามที่กฎหมายข้อบังคับกำหนดไว้ รวมทั้งขอให้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) ที่ถูกขั้นตอน และขอให้ออกแบบโครงการฯ ใหม่ โดยให้ประชาคมได้มีส่วนรับรู้ผลการศึกษาความน่าจะเป็นของโครงการ แสดงมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

          ทั้งนี้ ภาคีเครือข่ายรักษ์เมืองเก่าแพร่ ได้ร่วมกับพยุภาคี ปิง วัง ยม น่าน เตรียมจัดกิจกรรม “ประชาสังคมสร้างสรรค์ : สร้างแนวทางการออกแบบภูมิทัศน์เลียบฝั่งริมแม่น้ำยม” ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.09 - 15.00 น. ณ บริเวณท่าน้ำเชตวัน ประกอบด้วยพิธีสืบชะตาแม่น้ำยม การเสวนาพูดคุยหารือแนวทางการออกแบบภูมิทัศน์เลียบฝั่งแม่น้ำยม โดย นักวิชาการและวิชาชีพ ตัวแทนจิตอาสาเพื่อชุมชน, สถาปนิก จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, นักออกแบบวางผังเมือง จากสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย และภูมิสถาปนิก จากสมาคมภูมิสถาปนิกสยาม และกิจกรรมล่องเรือชมบรรยากาศแม่น้ำยม เพื่อให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากกิจกรรมนี้ไปปรับปรุงการออกแบบ และให้ทันต่อการอนุมัติดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามที่ราชการกำหนดภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อไป โดยได้มีการเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

          ประธานภาคีเครือข่ายรักษ์เมืองเก่าแพร่ ย้ำว่า ภาคีเครือข่ายฯ มีเจตนาอันบริสุทธิ์ จึงใคร่วิงวอนและขอความร่วมมือในการประสานสามัคคีเพื่อความรอบคอบในการศึกษาและการออกแบบอย่างมืออาชีพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ การอนุรักษ์เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนร่วมกันได้อย่างมีเหตุผล

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ