พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมประกอบพิธีสืบชาตาสืบสานจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง ที่โครงการก่อสร้างฝายพัชรธรรม

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 24 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 631 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมประกอบพิธีสืบชาตาสืบสานจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง บริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างฝายพัชรธรรม 

วันนี้ ( 24 กรกฎาคม 2563 ) ที่บริเวณพื้นที่ฝ่ายพัชรธรรม ริมแม่น้ำกวง หมู่บ้านวังไฮ หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ( ธ. ) ร่วมกับ คณะศรัทธาประชาชน จัดพิธี  สืบชาตาสืบสานจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง โดยมี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีนายสำเริง ไชยเสน , นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , หัวหน้าส่วนราชการ  ภาครัฐและภาคเอกชน พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี และร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงในแหล่งน้ำด้วย 

โครงการพัชรธรรม สืบสานจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง เป็นโครงการที่  พระครูภาวนาวิริยวัฒน์ ( พระอาจารย์อารยวังโส ) เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชยในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.ลำพูน และคณะศรัทธา ได้ร่วมกัน ก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณลำน้ำแม่กวง  โดยพื้นที่ดำเนินโครงการฯ มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่บ้านศรีเมืองยู้ ม.6, บ้านศรีบุญชูวังไฮ ม.7, บ้านใหม่วังไฮ ม.8 และพื้นที่บริเวณริมฝั่งลำน้ำกวง เทศบาลตำบลต้นธง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคของชุมชน ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง  เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทำงาน ซึ่งการพัฒนาพื้นที่โครงการพัชรธรรม  มุ่งให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม ด้วยจิตอาสาพัฒนาที่จะแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้มีน้ำอุปโภค น้ำเพื่อการเกษตร เป็นแหล่งฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์ปลาแม่น้ำกวงตามธรรมชาติ อีกทั้งมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมน้ำแม่กวงทั้งสองฝั่ง

ในการดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการในจังหวัดลำพูน เชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 19 หน่วยงาน ในการขับเคลื่อนโครงการฯให้บรรลุตามเป้าหมาย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
บรรณาธิการ : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ