มช. ผลักดันหลักสูตรด้านดิจิทัล เตรียมป้อนบัณฑิตสู่ตลาดงาน ยุค New normal..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 29 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 341 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งผลักดันหลักสูตรด้านดิจิทัลตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ เตรียมป้อนบัณฑิตสู่ตลาดงานยุค New normal  .//

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เปิดเผยว่า  จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่กระตุ้นให้เกิดการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างก้าวกระโดดเพื่อตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normalโดยเฉพาะภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อการมีงานทำของบัณฑิตจบใหม่  ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปรับรูปแบบการเรียนการสอนและออกแบบหลักสูตรวิชาด้านดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์บริบทของโลกยุคปัจจุบัน สู่การเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และมีคุณสมบัติตรงตามเป้าหมายตามที่ตลาดงานต้องการ ดังนั้นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้มีการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านวิชาการและคุณภาพนักศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจงพร้อมรับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสาขาวิชาชีพใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นหลากหลายสาขา โดยเปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2562-2563 ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ครอบคลุม สาขาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขานวัตกรรมดิจิทัล สาขาภาพยนต์ดิจิทัล สาขาดิจิทัลเกม สาขาวิทยาการข้อมูล สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล รวมถึงหลักสูตรนานาชาติและสองภาษา เช่น สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์ สาขาออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่
นอกเหนือจากการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับทิศทางในอนาคตแล้ว ทางมหาวิทยาลัยยังคำนึงถึงการสร้างทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ให้กับนักศึกษาในการนำเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งในด้านการเรียน การสื่อสาร การทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้พัฒนาชุดข้อสอบเพื่อวัดทักษะความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งเน้นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการบูรณาการความรู้สู่นวัตกรรม เพื่อให้นักศึกษามีศักยภาพ ความพร้อมและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริงเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ