อบจ.น่าน เปิดศูนย์บริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนเป็นฐาน "โครงการพัฒนาระบบบริหารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเรื้อรัง

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 30 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 445 ครั้ง

       องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เปิดศูนย์บริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนเป็นฐาน (Community Base Rehabilitation) ตาม "โครงการพัฒนาระบบบริหารฟื้นฟูสมรถภาพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเรื้อรัง ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
     
วันนี้ (30 ก.ค.63) เวลา 08.00 น. นายนรินทร์ เหล่าอาริยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดศูนย์บริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนเป็นฐาน (Community Base Rehabilitation) ตาม “โครงการพัฒนาระบบบริหารฟื้นฟูสมรถภาพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเรื้อรัง ณ ศูนย์ปั่นสุข ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2563” โดยมีนายธีรพล วรรณวิภูษิต นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลสะเนียน ให้การต้อนรับ
       
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน กล่าวว่า การดำเนินงานพัฒนาผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเรื้อรัง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ในปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินการพัฒนาในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเนียน ทั้ง 3 แห่ง และหน่วยงานหลายภาคส่วน บูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งเซิงรับและเชิงรุก ครอบคลุมและต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลสะเนียน โดยสถิติผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกส และผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนเขตพื้นที่ตำบลสะเนียน จากทั้งหมดจำนวน 371 ครัวเรือน พบว่าในจำนวนนี้เป็นคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว รวมถึงผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย จำนวน 550 ราย คาคว่จะมีจำนวนผู้รับบริการจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี สำหรับวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพชุมชนฯ เพื่อให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพตำบลสะเนียน ที่ได้รับการอบรม มีความรู้ความสามารถ ในการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้สูงอายุ คนพิการทางด้านการเคลื่อนไหวอย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ