กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผนึกกำลังยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดสิ้นในปี 2025

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 3 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 469 ครั้ง

(3 ส.ค.63) นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถือเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ในแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เพื่อตอบข้อคำถามในรายงานสถานการณ์เด็กเลวร้ายของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา ที่ใช้สำหรับการประเมินผลการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทยเป็นประจำทุกปี และเพื่อรวบรวมผลการดำเนินการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ภายใต้คณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ที่ผ่านมาการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ขณะที่ การรวบรวมข้อมูลจากผลการดำเนินการ พบว่า ข้อมูลกระจายอยู่ในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งบางหน่วยงานอาจไม่ทราบถึงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการดำเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยได้เชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ รวม 50 คน มาร่วมกันระดมความคิดเห็นถึงแนวทางการดำเนินการ การจัดเก็บข้อมูล การคัดกรอง ควบคุมดูแลและส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย รวมไปถึงการดำเนินคดีและกระบวนการยุติธรรม เพื่อจะได้สรุปจัดทำเป็นกรอบการดำเนินการที่ชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกันต่อไป

                อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสที่ดีให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลปัญหาและคำนิยามที่ถูกต้องชัดเจน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาและยกระดับการดำเนินการป้องกันและแก้ไขการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้ดียิ่งขึ้นไป รวมถึงการร่วมมือในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการขจัดการใช้แรงงานเด็กทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไปในปี ค.ศ. 2025

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศศิมัณฑ์ จันทวงศ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ