อบจ.เชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 10 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 914 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่  ภายใต้แนวคิด "พลเมืองเชียงใหม่ พร้อมไปต่อ (Chiangmai Next)" 
    
วันนี้ (10 ม.ค. 63) ที่บริเวณโถงด้านหน้าอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะที่ปรึกษาภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา พร้อมด้วยศาตราจารย์ ดร. อรรณพ พงศ์วาท ประธานคณะกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และพระครูศรีสิทธิพิมล ดร.ผู้ทรงคุณวุฒิภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ร่วมแถลงข่าวการจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด "พลเมืองเชียงใหม่ พร้อมไปต่อ (Chiangmai Next)" 
    
การจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เป็นการกระตุ้นให้สังคมได้เห็นความสำคัญถึงการศึกษา และเป็นการหนุนเสริมให้เกิดวัฒนธรรมของคนเชียงใหม่ ให้รักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรม รับผิดชอบ สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ สามารถใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ต่อยอดองค์ความรู้ และสามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ในวันที่ 17-18 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
     
การจัดงานครั้งนี้จะมีการนำเสนอผลงานโดดเด่นสอดรับแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ที่ผ่านมา ให้ประชาชนชาวเชียงใหม่และสาธารณชนทั่วประเทศได้รับทราบ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวเชียงใหม่ ได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถที่เป็นความสำเร็จ ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ และเป็นการสรุปการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ระยะ 4 ปี (พ.ศ 2559-2562) ตามหลักวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ในระยะต่อไป 
     
นอกจากนี้ ยังเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในหน่วยงาน สถาบัน สถานศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ที่มีผลงานดีเด่นสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ และยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม ความตระหนัก ความภาคภูมิใจแก่ชาวเชียงใหม่ในการที่จะร่วมมือสร้างสรรค์การปฏิรูปการศึกษาของเชียงใหม่อีกด้ว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันธิกา กิจปาโล
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ