สำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับมอบเครื่องปั่นเหวี่ยงแยกส่วนประกอบของเลือด เพื่อช่วยช้าง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 10 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 702 ครั้ง

วันนี้ (10 มกราคม 2563) ว่าที่ พันตรี อภิชาติ จินดามงคล ผู้อำนวยการ สำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (สคช.) เป็นตัวแทนรับมอบ เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกส่วนประกอบของเลือดและอุปกรณ์เสริมจาก คุณกัญจนา ศิลปอาชา เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานในธนาคารเลือดช้าง โดยเครื่องดังกล่าวจะใช้ในการปั่นแยกส่วนประกอบของเลือด เช่น น้ำเลือด (plasma) เกล็ดเลือด (platelet) เพื่อนำไปให้ช้างป่วยในกรณีต่างๆ เช่น โรคเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้าง (EEHV) โปรตีนในเลือดต่ำ และติดเชื้อในกระแสเลือด เป็นต้น ซึ่งการจัดตั้งธนาคารเลือดช้างจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาช้างป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการถ่ายเลือด โดยเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งในปัจจุบัน ช้างป่วยที่ต้องได้รับการถ่ายเลือดมีจำนวนมากขึ้น ทำให้ต้องมีการรับบริจาคเลือดจากช้างขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และช้างจากปางช้างเอกชน

สำหรับช้างที่บริจาคต้องเป็นช้างที่มีอายุระหว่าง 20 - 50 ปี มีน้ำหนัก 3,000 กิโลกรัมขึ้นไป สามารถควบคุมเพื่อให้เจาะเก็บเลือดได้ ครั้งละมากกว่า 1 ชั่วโมง ไม่เป็นช้างที่ตั้งท้อง เลี้ยงลูกและเพิ่งหายจากการตกมัน โดยมีขั้นตอนการขอรับบริจาค ประกอบด้วย เจ้าของช้างกรอกแบบฟอร์มแสดงเจตจำนงในการบริจาคเลือดช้าง/ ตรวจสุขภาพช้างที่จะบริจาคเลือดโดยนายสัตวแพทย์/ เจาะเลือดเพื่อตรวจร่างกายและโรคที่สามารถติดต่อทางเลือดได้ และนัดเก็บเลือดช้างที่ผ่านการตรวจคัดกรองเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โทร. 0 5482 9322, 0 5482 9333

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ