เหล่ากาชาด จ.ลำปาง มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 7 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 333 ครั้ง

     เหล่ากาชาดจังกวัดลำปาง นำโดยนางจินจณา  โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และนายวาทิตปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง ร่วมพิธีมอบบ้านในโครงการกาชาดซ่อม - สร้าง บ้านผู้ยากไร้ เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

     พร้อมกันนี้ยังได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องอุปโภค บริโภค หม้อหุงข้าว และผ้าห่ม รวมถึงของใช้ที่จำเป็น ให้แก่เจ้าของบ้าน ได้แก่ นางลำดวน  เทศพุ่ม บ้านเลขที่ 90 หมู่ 5 ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง และนางสาวศรีนุช  โทะอ่อน บ้านเลขที่ 120 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

     โดยการโครงการมอบบ้านในครั้งนี้ ถือเป็นการเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม และสร้างที่พักอาศัยของผู้ยากไร้ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ถูกสุขอนามัย ตลอดจนให้ครอบครัวของผู้ยากไร้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนียังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีกทางหนึ่งด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ