คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา ฯ เตรียมพบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 13-15 สิงหาคม นี้ ..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 11 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 390 ครั้ง

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา เตรียมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พบปะประชาชนและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน  13-15 สิงหาคม 2563 นี้ ..//

            คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาเตรียมลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน โดยจะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 13-15 สิงหาคม 2563 นำโดยนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมคณะ ซึ่งจะมารับฟังข้อเสนอแนะจากส่วนราชการและเกษตรกร  พร้อมเยี่ยมชมเกษตรแปลงใหญ่ลำไย ปี 61 ที่อำเภอสารภี และเกษตรแปลงใหญ่ลำไยปี 63 ที่ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  รวมทั้งรับทราบข้อมูลพร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก และการจัดเตรียมการขอประกาศยกย่องครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก อีกทั้งรับทราบสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบด้านการท่องเที่ยวจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  แนวทางการฟื้นฟูสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ รับฟังปัญหาด้านการศึกษาและการบังคับใช้พระราชบัญญัติ และแนวทางการบริหารจัดการอากาศสะอาดเชิงพื้นที่ฯ (ดอยสุเทพ-ปุย)

สำหรับ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) มีพื้นที่การดำเนินงาน 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ กลุ่มการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และสื่อมวลชน รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยสามารถเป็นเวทีที่ได้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับ ฐานราก ชุมชน สังคม และระดับประเทศ ให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม นำไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมที่มีความสงบสุข ประเทศซาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน บนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ