เทศบาลเมืองน่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 12 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 479 ครั้ง

      นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองน่าน

          (11 มกราคม 2563) ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองน่าน โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนพัฒนาตนเองให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม และมีจิตอาสาเพื่อสังคม รวมถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เห็นความสำคัญและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่นให้คงไว้ รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญ ในการเลี้ยงดูเอาใจใส่บุตรหลาน การให้ความรัก การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ ห่างไกลจากสิ่งเสพติดทั้งปวง พัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นบุคลากรที่ดี และเป็นกำลังสำคัญ ที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

         ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ นอกเหนือจากงบประมาณของเทศบาลเมืองน่านแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ ธนาคาร โรงแรม บริษัท ห้างร้าน และร้านค้าต่างๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆมากมายให้เด็กและเยาวชน ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความรู้และประสบการณ์ อาทิเช่น การฝึกทำงานประดิษฐ์ การแข่งขันตอบคำถามวิชาการ การแข่งขันเกมส์ และกิจกรรมแสดงความสามารถบนเวที เป็นต้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ