อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้าน รองรับภารกิจทุกภาคส่วน และเพิ่มความเข้มแข็งของหมู่บ้าน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 18 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 270 ครั้ง

เช้าวันนี้ (18 ส.ค. 63) ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย เป็นประธานการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท อำนาจ หน้าที่ในทุกๆด้าน เพื่อรองรับภารกิจทุกภาคส่วนที่จะมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเพื่อสร้างความตระหนักให้คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เห็นประโยชน์และความสำคัญของตนเอง พร้อมเสียสละทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของหมู่บ้าน

            โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม.ผู้ทรงคุณวุฒิ และ กม.ผู้นำหมู่บ้านผู้เข้ารับการอบรม จาก 21 หมู่บ้าน ๆ ละ 10 คน รวมทั้งหมด 210 คน เข้าร่วมอบรม

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ