สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน สรุปการดำเนินโครงการธนาคารน้ำประชารัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน (โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน)

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 24 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 441 ครั้ง

วันนี้ ( 24 สิงหาคม 2563 ) ที่ ห้องประชุมจามเทวี ภายในศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสำเริง ไชยเสน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดลำพูนแบบบูรณาการ ( ก.บ.จ.ลำพูน ) ครั้งที่ 9 / 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมเพื่อติดตามดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลและการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดลำพูน และกลุ่มจังหวัดโดยแต่ละส่วนราชการจะจัดทำแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  ซึ่งแต่ละโครงการจะต้องมีความคุ้มค่า ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติ

                ว่าที่ ร.ต.ธีระศักดิ์ วังศรี นายช่างโยธาอาวุโส กล่าวว่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนได้เสนอ "โครงการธนาคารน้ำประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน" ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลำพูน ได้แก่ พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 7 อำเภอ 29 ตำบล 189 หมู่บ้าน (ข้อมูลวันที่ 15 มิถุนายน 2563) และพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 8 อำเภอ 31 ตำบล 210 หมู่บ้าน เกษตรกร 8,523 ราย พื้นที่ 81,347.49 ไร่ (ข้อมูลวันที่ 22 เมษายน 2563) ซึ่งสำนักงานๆ ได้ใช้ตัวอย่างแบบแปลนแผนผัง และแบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.4  ปร.5  ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านสระเสริมระบบแหล่งน้ำในไร่นา ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอขอรับการอนุมัติโครงการในเบื้องต้น โดยมีวงเงินค่าก่อสร้างแห่งละ 222,300 บาท เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการดังนี้

                1. แจ้งให้อำเภอทุกอำเภอสำรวจความพร้อมของพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ ลพ 0021/ว10038 ลงวันที่ 23 มิถุนาย 2563 ซึ่งจากการสำรวจมีพื้นที่พร้อมดำเนินโครงการฯ จำนวน 7 อำเภอ 16 ตำบล 76 หมู่บ้าน พื้นที่ดำเนินการ 88 บ่อ รวมงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ จำนวน 19,562,400 บาท  2. จัดส่งโครงกาฯ ให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดลำพูนแบบบูรณาการพิจารณา ตามหนังสือที่ ลพ 0021/329  ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563    3. จัดส่งโครงการฯ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหนังสือที่ ลพ 0021/349 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ได้จัดส่งโครงการดังกล่าวไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ ลพ 0023.3/12862 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว  และ 4. จัดทำข้อมูลแผนงาน/โครงการด้านทรัพยากรน้ำ ส่งให้สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำพูน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ จัดทำเป็น (ร่าง)แผนปฏิบัติการภายใต้แผ่นแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับจังหวัดสำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ทาง E-mail : lumping.onwr@gmail.com เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ ลพ 0021/367 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
บรรณาธิการ : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ