จังหวัดลำปาง คัดเลือกเด็กดี สู่ต้นแบบเด็กดีเด่นระดับประเทศ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 27 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 309 ครั้ง

วันนี้ (27 ส.ค. 63) ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยได้ทำการคัดเลือกเด็กดีเด่นจังหวัดลำปาง จำนวน 2 ราย เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดลำปาง ไปคัดเลือกต่อในระดับประเทศ

สำหรับจังหวัดลำปาง มีผู้เสนอรายชื่อทั้งหมด 5 ราย ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 2 ราย ได้แก่ 1.เด็กหญิงนิชานันทน์ วงศ์ยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง และ 2.เด็กชายภูมิพิภัทร ทองทีโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่นเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และส่งประวัติและผลงานของเด็กให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ต่อไป และเด็กที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จะได้รับโล่เกียรติคุณเกียรติบัตรเข็มเกียรติคุณและทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564

ทั้งนี้ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเด็กดีเด่นเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติอย่างต่อเนื่องตลอดมาเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกับรัฐบาลในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อคัดเลือกเด็กดีเด่นอายุ 6 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้พร้อมด้วยคุณภาพและคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น สังคมและประเทศชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้กระทำความดีและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มากยิ่งขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กให้เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณะทั่วไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ