วุฒิสภาลงพื้นที่บ้านพี้กลาง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน พบประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ คทช.

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 27 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 452 ครั้ง

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนลงพื้นที่บ้านพี้กลาง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน เพื่อรับฟังปัญหา และพบปะประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  คทช.

วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการคนที่หนึ่ง และนายสมชาย หาญหิรัญ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่สามและคณะ  ลงพื้นที่บ้านพี้กลาง อำเภอย้านหลวง จังหวัดน่าน เพื่อพบปะและรับฟังความคิดเห็นประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการของคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติหรือ คทช. โดยมีนายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำคณะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูล พร้อมกับชาวบ้านในพื้นที่

นายอิสรภาพ คำฟู  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านพี้ กล่าวว่าพื้นที่นี้เป็นชุมชนจัดการตนเอง 
พื้นที่ของหมู่บ้านอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวกเนื้อที่กว่า 12,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่  4 ตำบล ประกอบด้วยตำบลตาลชุม ตำบลบ้านพี้ ตำบลบ้านยอด และตำบลเปีย    เมื่อปี 2559  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีโครงการออกหนังสืออนุญาต  คทช. ให้ราษฎรเข้าทำประโยชน์ 19 กลุ่ม เนื้อที่กว่าสามพันไร่ ประชาชนได้ประโยชน์ 103  ครัวเรือน ราษฎรมีสิทธิ์ทำกินในที่ดินที่ถือครองมาก่อนหน้านี้ แต่ไม่สามารถซื้อขายได้ มีการส่งเสริมให้ทำอาชีพต่างๆ ทั้งปลูกพืชล้มลุกพืชยืนต้นผลไม้ต่างๆ แต่ที่ผลประกอบการอยู่ในระดับดีคือ นาขั้นบันไดและเลี้ยงไก่ ส่วนพืชชนิดอื่นๆนั้นมีปัญหาเรื่องระบบน้ำที่ไม่เพียงพอ ขณะที่การเลี้ยงปลาและพืชอื่นๆยังหาตลาดไม่ได้ ชาวบ้านยึดหลัก ดูแลพื้นที่  "สวมหมวกให้ภูเขา  สวมรองเท้าให้ตีนดอย" ไม่บุกรุกทำได้เลื่อนลอย
นายแทน  สุขยิ่ง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพี้กลาง ตัวแทนของชาวบ้านกล่าวว่า รู้สึกขอบคุณรัฐบาล   ที่ทำให้ชาวบ้านมีที่ทำกินโดยไม่ต้องหวาดระแวง ชาวบ้านมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคง หน่วยงานของรัฐในพื้นที่เข้าไปส่งเสริมอาชีพ และส่งเสริมปลูกพืชชนิดต่างๆ อย่างไรก็ตาม อยากจะขอแหล่งน้ำ เพื่อใช้สำหรับการเกษตร
ตัวแทนชาวบ้านยังได้กล่าวถึงข้อดีของ   คทช. คือเกษตรกรได้รับอนุญาตทำกินโดยไม่หวาดระแวง  และได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามก็มีข้อเสีย คือ เกิดความเหลื่อมล้ำ ในเชิงพื้นที่แต่ละประเภท  โดยมีปัญหาอุปสรรค  คือความล่าช้า ไม่ต่อเนื่อง ไม่ชัดเจนในการดำเนินงาน  การพัฒนาโครงการตามนโยบายข้ามขั้นตอน หน่วยงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่พยายามเข้าร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนาที่แท้จริง  หน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบน้ำไม่ทำงานตามแผนที่วางไว้ และขาดการสร้างความเข้าใจกระบวนการขั้นตอนและยุทธศาสตร์การพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการการออกคู่มือ ขาดการจัดระเบียบของสมาชิก คทช.ยังไม่มีความชัดเจนในการผลิตและการพัฒนาและการใช้พื้นที่แท้จริง  ซึ่งคณะวุฒิสภารับที่จะนำปัญหาไปเสนอส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ