“บ้านนาดอย” หมู่บ้านนำร่องในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการเกิดหมอกควันไฟป่า มุ่งสู่เป้าหมาย หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 28 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 471 ครั้ง

             นายประพันธ์ กาใจทราย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ ส่วนสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหมู่บ้านนำร่องในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการเกิดหมอกควันไฟป่า จากชุมชนในพื้นที่สู่การปฏิบัติ โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2563 ในพื้นที่บ้านนาดอย ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด ร่วมบูรณาการดำเนินกิจกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นหมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา และขยายผลสู่หมู่บ้านอื่นๆ ต่อไป

               การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมและดูแล แก้ไขปัญหาหมอกควัน พร้อมบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นจากข้อมูลคุณภาพอากาศและสภาพปัญหาไฟป่าในช่วงที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์ด้านหมอกควันไฟป่าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1มีแนวโน้มของสถานการณ์ไปสู่ขั้นวิกฤติที่อาจส่งผลกระทบต่อภาวะสุขอนามัยของประชาชนส่วนใหญ่ และกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว หากปัญหาไม่ได้รับการป้องกันและแก้ไขอย่างทันท่วงที อาจทำให้สถานการณ์มีความวิกฤตมากขึ้น

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ