สวพส. ได้รับ 3 รางวัล “เลิศรัฐ” ประจำปี 2563 สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 276 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้รับ 3 รางวัล “เลิศรัฐ” ประจำปี 2563 สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยได้รับรางวัลระดับดีเด่น และ รางวัลระดับดี

            นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  หรือ สวพส. เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้รับรางวัล “เลิศรัฐ” ประจำปี 2563 ซึ่งได้รับทั้งหมด 3 รางวัล สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย “คู่วิถีคนอยู่ร่วมกับป่า ลดพื้นที่ทำไร่หมุนเวียน” – โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัลสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ระดับดีเด่น , “บ่อน้ำร่วมแบ่งปัน : ระบบน้ำเพื่อการเกษตร” - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ระดับดี และ “ปางแดงใน จากภูเขาสีทองสู่ภูเขาสีเขียว” - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ระดับดี  

รางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards: PSEA) เป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จและมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐ โดยจะมอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่สามารถพัฒนาคุณภาพการบริการ และระบบการบริหารงานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และพึงพอใจให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการบริหารราชการให้มีระบบหรือวิธีการที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน จนเกิดการทำงานร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วนและความร่วมมือ ตลอดจนพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนประกอบด้วย 3 สาขา ได้แก่ สาขาบริการภาครัฐ , สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ทั้งนี้ จากรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชุมชนบนที่สูงมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป มีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากนี้ สวพส. จะยังคงเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง เพื่อให้ชุมชนบนพื้นที่สูงของประเทศไทย มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิมลกัลย์ เดชะชัย ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ