คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนฯ ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา พร้อมฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 226 ครั้ง

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนฯ  ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา พร้อมฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา

 

            พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) คนที่ 1 พร้อมด้วย พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการ และคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงาน เรื่องแนวทางการรักษาสิ่งแวดล้อม ปัญหามลภาวะ รวมถึงโครงการแก้ไขปัญหาที่ดิน ที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ การป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน พื้นที่เกษตรยั่งยืนในตำบลแม่กา โครงการธนาคารอาหารชุมชน หมู่ 17 การสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ตลอดจนกิจกรรมอบรมการเพาะเห็ดป่าในพื้นที่ป่าและชุมชน งดการเผา สร้างรายได้อย่างยั่งยืน และเรื่องอื่นๆ ในพื้นที่

            จากนั้นคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาฯ ได้เดินทางลงพื้นที่ป่าชุมชน บ้านแม่กาโทกหวาก หมู่ 17 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อเยี่ยมชมโครงการเพาะเห็ด โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

            สำหรับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) มีพื้นที่การดำเนินงาน 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ กลุ่มการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และสื่อมวลชน รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ สามารถเป็นเวทีที่ได้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับ ฐานราก ชุมชน สังคม และระดับประเทศ ให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม นำไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมที่มีความสงบสุข ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน บนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ