ทหารพราน36 ปกครอง อส. 4 อำเภอตอนล่างแม่ฮ่องสอน บูรณาการกำลังจัดชุดปฏิบัติการพิเศษ ตั้งรับพายุ “โนอึล” ตลอด 24 ชั่วโมง

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 19 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 303 ครั้ง

              หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังพล ชุดบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อส. 4 อำเภอตอนล่างของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ อ.ขุนยวม อ.แม่ลาน้อย อ.แม่สะเรียง และ อ.สบเมย เตรียมความพร้อมรับมือพายุโซนร้อน “โนอึล” ซึ่งจะส่งผลกระทบในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในห้วงวันที่ 18 - 20 ก.ย. 63 เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่ทันทีเมื่อประสบภัย ตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ อุทกภัย, น้ำป่าไหลหลาก, น้ำล้นตลิ่ง, ดินโคลนถล่ม และวาตภัย เป็นต้น พร้อมชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงาน ให้ออกปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาในการระดมศักยภาพ ทั้งทางด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และชุดแพทย์เดินเท้าเคลื่อนที่ในการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ

               ตามนโยบายของกองทัพบก โดยกองกำลังนเรศวร ได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่คอยสำรวจและช่วยเหลือราษฎร ที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติตามโครงการ “กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน” หากพื้นที่ใดประสบกับเหตุภัยธรรมชาติ สามารถขอความช่วยไปยังเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ หรือแจ้งมายังชุดบรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 หมายเลขโทรศัพท์ 053-681300

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ