จังหวัดน่าน กรมชลประทาน ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 22 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 267 ครั้ง

  นายคเณศ คำนนท์ นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศฯ) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติเทียมฟ้า อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 

              ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ  โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ให้กรมชลประทาน และสำนักงาน กปร. ร่วมกันดำเนินการพิจารณาจัดหาน้ำให้แก่โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โดยเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยผึ้งและดำเนินการปรับปรุงฝายห้วยโก๋น เพื่อให้มีน้ำสำหรับใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนและโรงพยาบาลเพียงพอตลอดทั้งปี และพิจารณาดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำรี เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับพื้นที่ ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ 

                         สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานพระราชดำริ ให้กรมชลประทานและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กปร.)ร่วมกันดำเนินการ จัดหาน้ำให้แก่โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ   เพื่อให้มีน้ำสำหรับใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน และโรงพยาบาลเพียงพอตลอดปี  ซึ่งโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 10 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  ซึ่งจะ เก็บกักน้ำได้ประมาณ 46.09 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อสร้างเสร็จจะสามารถเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการเกษตร การอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศท้ายน้ำ และยังสามารถ   ช่วยบรรเทาเรื่องน้ำหลากได้อีก  ทั้งนี้ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ยังต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงพฤษภาคมทุกปี โดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ที่มีนักเรียนพักประจำอยู่ในโรงเรียนกว่า 200 คน ต้องพึ่งพารถขนน้ำมาบรรจุในบ่อพักน้ำของโรงเรียนขนาด 500 ลูกบาศก์เมตรตลอดฤดูแล้ง เนื่องจากต้องใช้น้ำมากกว่า 17,000 ลิตรต่อวัน เช่นเดียวกับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ที่ต้องประสบปัญหาเดียวกัน ส่วนชาวบ้านก็ต้องซื้อน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคทุกฤดูแล้ง ด้วย 

                        ทางด้าน  นายพรมงคล ชิดชอบ ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่ 1 สำนักงานบริหารโครงการกรมชลประทาน กล่าวว่า    เพื่อที่จะช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ให้ชาวอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  และ อำเภอทุ่งช้าง และอำเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน  ซึ่งทุกปีจะมีปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง รวมทั้งยังสามารถช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน รวมทั้งแนวทางการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ  รับฟังข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการจากประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ปรึกษาจะได้นำไปปรับปรุงผลการศึกษาโครงการ ให้มีความครบถ้วน สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บรรลือ อินต็ะไชย/ สวท.น่าน
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ