รร.แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" จัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ด้วย 4 กระบวนการสู่ความสำเร็จ

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 24 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 380 ครั้ง

         นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เปิดเผยเคล็ดลับการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) โดยใช้ 4 กระบวนการสู่ความสำเร็จ เริ่มจากการเตรียมความพร้อม ผู้บริหารต้องวางแผนมาตรการ นโยบาย แนวปฏิบัติสนับสนุนงบประมาณ ปัจจัยที่เกื้อหนุนการจัดการศึกษาที่คุณภาพ บนพื้นฐานความปลดภัยต่อสุขภาพของครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้รับบริการการจัดการศึกษา ส่วนครูผู้สอน ต้องพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์สำหรับทุกสถานการณ์ความรุนแรงตามสภาวการณ์โลก เชิงบูรณาการสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม นักเรียนต้องสร้างเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัย และความรับผิดชอบ ผู้ปกครองและชุมชน ต้องมีส่วนร่วมในการดูแล ประสาน และให้ความร่วมมือการจัดการศึกษาบนพื้นฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัย

            ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ใช้การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบออนไลน์ เน้นการอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัย และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยสร้างทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในสถานการณ์ ความรุนแรงตามสภาวการณ์โลก ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สร้างศักยภาพของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ความรุนแรงตามสภาวการณ์โลก

            ขั้นสุดท้ายกำหนดเป้าหมายความสำเร็จ มีความคาดหวังให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมีทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในสถานการณ์ความรุนแรงตามสภาวการณ์โลก มีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการจัดการศึกษาทุกสถานการณ์ความรุนแรง

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ