จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขยายเวลาปิดจุดผ่านแดน ทั้ง 3 ช่องทาง ห้ามบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ เข้า-ออก ถึง 31 ต.ค. 63

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 362 ครั้ง

          จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกคำสั่งจังหวัด เรื่องการระงับการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนการค้า โดยมีใจความสำคัญระบุว่า ตามที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการระงับการเดินทาง เข้า-ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดน, จุดผ่อนปรนช่องทางห้วยต้นนุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม / จุดผ่อนปรนการค้าช่องทางบ้านแม่สามแลบ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย / และจุดผ่อนปรนการค้าช่องทางบ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 19-30 กันยายน 2563 นั้น

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease 2019 COVID-19) ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องป้องกันการแพร่ระบาดไม่ให้แพร่ระบาดเข้ามาภายในประเทศ

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาการเปิด-ระงับ หรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงมีคำสั่ง ระงับใช้ช่องทาง ทั้ง 3 จุดผ่านแดน ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563

          สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2563

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ