เทศบาลบ้านกลางจังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตร ผู้สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนปัจฉิมาลัยและหลักสูตรมัชฌิมาลัย

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 29 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 248 ครั้ง


   เทศบาลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนปัจฉิมาลัยรุ่นที่ 5 และผู้สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนหลักสูตรมัชฌิมาลัยรุ่นที่ 4  ประจำปีงบประมาน 2563 จำนวน 104 คน
    วันที่ 29 กันยายน 2563 ที่อาคารหอประชุมประชาคม เทศบาลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ได้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนปัจฉิมาลัยรุ่นที่ 5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ และผู้สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนหลักสูตรมัชฌิมาลัยรุ่นที่ 4   โครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและผู้นำชุมชน  ประจำปี 2563   โดยมีนายอภิชาต  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางเป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และญาติผู้สำเร็จการศึกษาฯเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
    เทศบาลตำบลบ้านกลางได้ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุในโรงเรียนปัจฉิมาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวได้กำหนดกิจกรรมให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้สูงอายุในส่วนที่เกี่ยวข้อง คือการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ การให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การปลุกจิตสำนึกตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้สามารถเข้าถึงข่าวสารและสื่อ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตสตรีและผู้นำชุมชนในโรงเรียนมัชฌิมาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ได้กำหนดกิจกรรมให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีที่ได้ยกระดับของสตรีเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศมีแนวทางในการพัฒนาสตรีโดยการสร้างสังคมเสมอภาค ปราศจากการเลือกปฏิบัติสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่งคง ปลอดภัย ร่วมสร้างชาติให้นำสมัย ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 รวมระยะเวลา 3 เดือน โดยมีหลักสูตร ดังนี้ ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ, ความรู้ด้านสังคม, ความรู้เกี่ยวกับประเพณีศาสนาและวัฒนธรรม และความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาเศรษฐกิจและอาชีพ เป็นต้น ซึ่งมีผู้เข้ารับใบกาศนียบัตร ทั้งสิ้น 104 คน 

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สราวุฒิ ปิ่นทอง
บรรณาธิการ : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ