สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จัดอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 4 (ขับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย)

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 1 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 281 ครั้ง

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จัดอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 4 (ขับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย)

นางสาวสุชาดา พฤกษะวัน ขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จะดำเนินการอบรมให้แก่ผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตเป็น ผู้ขับรถชนิดที่ 4 (ขับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย) ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ต้องมีอายุ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 3 (ขับรถลากจูงหรือรถพ่วง)และใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ โดยแนบสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาต จำนวน 1 ฉบับ บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) และใบรับรองแพทย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

กำหนดยื่นคำขอ ยื่นคำขอได้ที่ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทร. 0-5352-5548 ต่อ 106 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
บรรณาธิการ : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ