กฟผ.แม่เมาะ จับมือ STeP Kick off โครงการวิจัยพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ชุมชน อ.แม่เมาะ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 5 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 329 ครั้ง

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (กฟผ.แม่เมาะ) และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) จัดประชุม Kick-off โครงการวิจัยและพัฒนา เรื่อง การศึกษานวัตกรรมแบบเปิดเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจรายย่อยในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ” โดยมีทางด้านนายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมประชุม และมี รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการอุทยานฯ และคณะ เป็นทีมวิจัย ที่มุ่งเป้าพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันเชิงธุรกิจให้แก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนใน อ.แม่เมาะ ผ่านการนำแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิดมาเป็นเครื่องมือในการทำวิจัย ซึ่งใช้อธิบายการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สามารถหมุนเวียนเข้าออกแต่ละภาคส่วนได้อย่างอิสระ มีระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564 โดยในระยะแรกของการวิจัย จะเริ่มลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้ประกอบการในพื้นที่ 5 ตำบล อ.แม่เมาะ จากนั้นจะเริ่มประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเข้าร่วมโครงการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อค้นหากลุ่มที่มีศักยภาพสามารถต่อยอดธุรกิจได้ในอนาคต

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ