มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 6 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 304 ครั้ง

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการและอุปกรณ์กีฬา พระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้(6 ต.ค.63 ) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานอุปกรณ์การเรียนการและอุปกรณ์กีฬา แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อำเภอแม่อาย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นสถานศึกษาประเภทอยู่ประจำจัดตั้งขึ้นเพื่อสงเคราะห์เด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาและเด็กกำพร้าเนื่องจากบิดา มารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการและพื้นที่ใกล้เคียง โรงเรียนจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส 10 ประเภท เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกรีฑา ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทักษะการดำรงชีวิตและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ในปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนทั้งหมด 948 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา 86 คน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ