องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ประชุมวิชาการเชิงบูรณาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 8 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 390 ครั้ง

       ที่ห้องประชุมโรงแรม ฮักปัว โฮเทล อำเภอปัว จังหวัดน่าน นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6  เปิดการประชุมวิชาการ เชิงบูรณาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการความปลอดภัย เพื่อจัดการสภาวะวิกฤติเหตุฉุกเฉิน แหล่งท่องเที่ยวมีแผนการรับมือกับสภาวะวิกฤติที่เหมาะสม ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ GSTC ปี พ.ศ. 2564–2566 (แผนระยะ 3 ปี) ที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้ร่วมกับ คณะวิศวกรรมการศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดขึ้น
        
       โดยหลักเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับแหล่งท่องเที่ยว หรือ GSTC เป็นเกณฑ์พื้นฐานระดับโลก ที่ถูกกำหนดขึ้นมา ซึ่งดึงเอาสาระสำคัญจากเกณฑ์ต่างๆของการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มารวมกันไว้ ซึ่งถือเป็นแนวทางขั้นพื้นฐานที่หน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวไปสู่ความยั่งยืนสามารถถือปฏิบัติได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ GSTC เพื่อเป็นการกยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ในเขต จังหวัดน่าน คือ  1. A12 ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ โดยมีตัวชี้วัด ได้แก่ มีการตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ความสะอาดของอาหาร และความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในแหล่งท่องเที่ยวอย่างจริงจังอยู่เป็นประจำ พร้อมกับมีการดำเนินการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุเบื้องต้น เช่น การตั้งศูนย์ปฐมพยาบาลในแหล่งท่องเที่ยว มีระบบการป้องกันและตอบสนองต่ออาชญากรรม  ด้านการขนส่งสาธารณะที่ถูกต้อง โดยมีราคา ค่าโดยสารที่ชัดเจน และมีระบบจุดขึ้น-ลง ณ จุดที่นักท่องเที่ยวเข้ามาถึง พร้อมทั้ง ในด้านความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัย ในการรับมือกับเหตุวิกฤติและเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวให้บุคคลทั่วไปได้ทราบการอบรมให้แก่พนักงาน นักท่องเที่ยวและผู้อาศัยในแหล่งท่องเที่ยว ด้วย 
             ทางด้านรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กล่าวว่า   ในการประชุมครั้งนี้จึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการความปลอดภัยฯ  โดยกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทุกท่านจะได้มีส่วนร่วม ทั้งการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประเด็นที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้แผนแม่บทด้านความปลอดภัยของตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน                                                                                                                           

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมาน สุทำแปง
บรรณาธิการ : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ