ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบปะกับทุกภาคส่วนของจังหวัด เพื่อมอบนโยบาย

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 12 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 503 ครั้ง

               วันนี้ (12 ต.ค. 2563) ที่ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบปะกับทุกภาคส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน คนที่ 47 เพื่อมอบนโยบาย และชี้แจงทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน และภาคเอกชน ร่วมพบปะรับฟังนโยบาย

               ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนได้ช่วยกันขับเคลื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยยึดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นหลัก คือ "เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดประตูสู่ตะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง" พร้อมทั้งการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลและประเด็นสำคัญในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเชิงพื้นที่ ได้แก่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร./ ไวรัสโคโรน่า 2019/ ความเดือนร้อนของประชาชน/ ยาเสพติด/ การค้ามนุษย์/ ไฟป่าและหมอกควัน/ การสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน/ ปัญหาความยากจน/ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ การส่งเสริมการท่องเที่ยว/ การบริหารงบประมาณ และอื่นๆ  

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พักตร์ภูมิ ปัญญาไชยพัฒน์
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ