ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ขอความร่วมมือ เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคCOVID- 19 กรณีจัดแข่งกีฬา และกิจกรรมงานประเพณี

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 16 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 235 ครั้ง

     นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID- 19  โดยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้รับทราบปัญหากรณี การจัดการแข่งขันกีฬาประเภทเรือยาว ซึ่งมีการจัดการแข่งขันขึ้นในหลายจังหวัด ทีมีการละเลยต่อการปฏิบัติตามมาตรการโรคตามที่ทางราชการกำหนด จึงขอให้กระทรวงมหาดไทยติดตามและกำกับให้ผู้จัดการแข่งขันและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเหมาะสม ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID- 19  จังหวัดพะเยา จึงได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง รวมทั้งภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้ถือปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัดและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

     ทั้งนี้ จังหวัดได้เน้นย้ำให้ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจังหวัดพะเยาและเลขานุการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดพะเยา รวมทั้งอำเภอทุกอำเภอ ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังกรณีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทเรือยาวหรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเทศกาลสำคัญที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมากและเกิดการแออัด เช่น เทศกาลกินเจ  และประเพณีลอยกระทง เป็นต้น

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดา ดูงาม
บรรณาธิการ : สุดา ดูงาม
แหล่งที่มา : ส.ปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ