อบจ.ลำปาง บูรณาร่วม 3 หน่วยงาน จัดสืบสานประเพณีลอยกระทง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 407 ครั้ง

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง โดยบูรณาการทำงานร่วมกับเทศบาลนครลำปาง  องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน  และองค์การบริหารส่วนตำบลหลวงเหนือ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เพื่อร่วมอนุรักษ์ และฟื้นฟู ประเพณีอันดีงามของจังหวัดลำปาง  สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  และสร้างจิตสำนึกในการรักษาหวงแหนคุณค่าความเป็นไทย

     ซึ่งในพื้นที่เทศบาลนครลำปาง ได้มีการกำหนดจัดจัดงานล่องสะเปาจาวละกอน ที่บริเวณท่าน้ำวัดสิงห์ไชย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

     ในส่วนของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน กำหนดจจัดงานประเพณีลอยกระทงแจ้ซ้อน – เมืองปาน ณ บริเวณริมน้ำมอญ  อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

     สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลหลวงเหนือ กำหนดจัดงาน “ป๋าเวณีล่องสะเปาเมืองง้าวเงิน”  ที่บริเวณสะพานแขวนศรีหิรัญ ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

     จึงขอเชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมตามวัน และสถานที่ดังกล่าว โดยแนะนำให้ใช้กระทงที่ทำจากธรรมชาติ เมื่อย่อยสลายแล้วไม่เป็นอันตรายต่อแม่น้ำลำคลอง อาทิ ใบตอง ต้นกล้วย เพื่อลดปริมาณขยะที่จะลงสู่แม่น้ำ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ