พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ แจงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 30 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 191 ครั้ง

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่ำ

นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการประกันรายได้พืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการประกันรายได้พืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยได้ลงนามประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลังแล้ว ถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการการดำเนินโครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือด้านรายได้และชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไปแล้ว สำหรับปาล์มน้ำมัน ยางพารา และข้าว ได้จัดทำโครงการช่วยเหลือเกษตรกรฯ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา และจะได้มีการประกาศแจ้งให้เกษตรกรทราบต่อไป

นอกจากนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการฯ ระดับจังหวัด ยังทำหน้าที่ติดตามดูแลการดำเนินโครงการรับซื้อข้าวเปลือกเหนียวจากเกษตรกร ณ สหกรณ์การเกษตรแม่ริม จำกัด และสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด จำกัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดความเป็นธรรมกับเกษตรกร ตามมาตรการเพิ่มช่องทางตลาดให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวใน 6 จังหวัดภาคเหนือ โดยเกษตรกรสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5311-2659-61

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ