พาณิชย์ลำปาง หารือ มทร.ล้านนา ลำปาง ผลักดันมะเกี๋ยงเป็นสินค้า GI ของจังหวัด

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 3 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 363 ครั้ง

     ที่ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ได้มีการจัดหารือการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “มะเกี๋ยงลำปาง” และ “ไวน์มะเกี๋ยงลำปาง” ระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง

     ซึ่งทางมหาวิทยาลัย ได้ร่วมสนองงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตั้งแต่ครั้งยังเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบัน และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการอนุรักษ์ รวบรวมพันธุกรรมมะเกี๋ยง ตลอดจนมีการศึกษาเพื่อหาวิธีปรับปรุงพันธุ์ ขยายพันธ์ มาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าในทางเศรษฐกิจให้มากขึ้น

     โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำร่างคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มะเกี๋ยงลำปางและไวน์มะเกี๋ยงลำปาง ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและยกระดับให้เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ของจังหวัดลำปางต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ