ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสังเกตการณ์ การรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 5 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 145 ครั้ง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ลงพื้นที่สังเกตการณ์ การรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับฟังปัญหา อุปสรรค เพื่อให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นไปอย่างราบรื่นและมีข้อบกพร่องน้อยที่สุด

            ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายอิทธิพร  บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ลงพื้นที่สังเกตการณ์ การรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

            ประธานกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า การจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่สนับสนุน กำกับ ดูแล ภาพรวมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น และมีข้อบกพร่องให้น้อยที่สุด รวมถึงรับฟังปัญหา อุปสรรค จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการเลือกตั้งในทุกรูปแบบต่อไป สำหรับการเตรียมการเลือกตั้งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ได้นำประสบการณ์ในการจัดการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดลำปางและสมุทรปราการ ในช่วงสถานการณ์ COVID – 19 มาปรับใช้ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และต้องอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่จะไปใช้สิทธิ์ สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในช่วงเวลาที่ไปใช้สิทธิ์ เพื่อความปลอดภัย ในช่วงเวลาที่ต้องแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยให้เปิดหน้ากาก เพื่อความโปร่งใสในการเลือกตั้ง

            ทั้งนี้  การตอบข้อสอบถามของพรรคการเมือง เกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย การเลือกตั้งและพรรคการเมืองต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณีมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาข้อสอบถามของพรรคการเมืองดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ไม่สามารถหาเสียงเลือกตั้งช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งได้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิมลกัลย์ เดชะชัย ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ