ผู้ว่าฯลำพูน มอบนโยบายแก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและจังหวัด

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 5 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 230 ครั้ง

          วันนี้ ( 5 พฤศจิกายน 2563 ) นายวรยุทธ  เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  ลงพื้นที่มอนโยบายแก่คณะกรรมการสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน  เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและจังหวัด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ฮัดเดิ้ล ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

          โอกาสนี้ ได้แสดงความยินดีกับ นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน  จากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในระเบียบข้อบังคับของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ต่อไป

          สำหรับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.) มีภารกิจหน้าที่ ในการส่งเสริมความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นรูปแบบอื่นๆ ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมสันนิบาตเทศบาล ส่งเสริมความร่วมมือ และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับองค์กรชุมชน องค์กรภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจและองค์กรของรัฐบาลทุกภาค ส่งเสริมความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลในประเทศไทยและกับองค์กรปกครองท้องถิ่น และสมาคมองค์กรปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการเมืองท้องถิ่นของเทศบาล ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล เป็นองค์กรตัวแทนของเทศบาลทั่วประเทศ ในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองร่วมกับรัฐบาล รัฐสภาและองค์กรทางการเมืองในระดับชาติ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายการออกกฎหมายระเบียบ ฯลฯ ว่าด้วยการกระจาย อำนาจสู่ท้องถิ่นและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองท้องถิ่น และดำเนินกิจการใด ๆ อันอาจเป็นรายได้ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ