รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กำหนดลงพื้นที่ลำปาง-ลำพูน-เชียงใหม่ ตรวจสอบสภาพความพร้อมโครงการที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 20 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 811 ครั้ง

นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และนางใยอนงค์ ทิมสุวรรณ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ มีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความพร้อมโครงการที่จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 15 เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 2563

วันที่ 21 มกราคม 2563 คณะฯ เดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ถึงท่าอากาศยานลำปาง ในเวลา 12.00 น. จากนั้นเดินทางไปตรวจโครงการขุดลอกบริเวณห้วยแม่เถาบก อ่างแม่เถา หมู่ที่ 4 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ 493,000 บาท จากนั้น คณะเดินทางไปตรวจโครงการขุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง งบประมาณ 499,000 บาท และเดินทางไปตรวจโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง งบประมาณ 5,200,000 บาท

วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. คณะฯ เดินทางออกเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปจังหวัดลำพูน เพื่อตรวจโครงการต่างๆ ประกอบด้วย โครงการขุดลอกตะกอนทราย บริเวณลำน้ำแม่ทา บ้านทากู่ หมู่ที่ 1 ตำบลทาปลาดุก งบประมาณ 500,000 บาท ตรวจโครงการขุดลอกตะกอนทราย บริเวณลำน้ำแม่ทา บ้านทาทุ่งไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน งบประมาณ 500,000 บาท ตรวจโครงการขุดลอกพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ลำน้ำแม่ทา บ้านดอยแช่ หมู่ที่ 3 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน งบประมาณ 438,000 บาท ตรวจโครงการขุดลอกพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ลำน้ำแม่ทา บ้านหนองบัว หมู่ที่ 12 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน งบประมาณ 448,000 บาท ตรวจโครงการติดตั้งนวัตกรรมระบบประปาหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน บ้านหนองหอย หมู่ที่ 5 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน งบประมาณ 5,200,000 บาท ตรวจโครงการขุดลอกลำเหมืองแป้น เริ่มจากบ้านแป้น หมู่ที่ 6 - บ้านม่วง หมู่ที่ 8 – บ้านเส้ง หมู่ที่ 7 - บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน งบประมาณ 498,000 บาท และตรวจโครงการขุดลอกลำเหมืองธง เริ่มจากบ้านแป้น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแป้น – บ้านหนองหนาม หมู่ที่ 3 - บ้านรั้ว - ทุ่ง หมู่ที่ 8 บ้านบ่อโจง หมู่ที่ 1 ตำบลหนอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน งบประมาณ 241,000 บาท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ