ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้แทนพระองค์มอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้ต้องขังจำนวน  128 คน ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน  โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 6 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 479 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้แทนพระองค์มอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้ต้องขังจำนวน  128 คน ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน  โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง

                      ที่เรือนจำจังหวัดน่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายนิพันธ์  บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีการมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์" รุ่นที่ 4 ที่เรือนจำจังหวัดน่าน โดยมี พลตรี รุศมนตรี  จิณณะเสน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 พร้อมด้วย ข้าราชการทหาร ตำรวจ ศาล ตุลาการ หน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธี

                       ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ และการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมทั้ง ผู้ต้องขัง ซึ่งเมื่อพ้นโทษไปแล้วให้สามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพสุจริตพึ่งพาตนเองได้ จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มีการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”  ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐาน ความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก

                       โดยปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน ในระว่างวันที่ 23 ตุลาคม ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 โดยแบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นตอนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การออกแบบแนวคิด การบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่ แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคมลงบนกระดาษ การสร้างพื้นที่จำลอง (Table Top Exercise) และวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น การปฏิบัติในพื้นที่จริงมีขนาด 250 ตารางเมตร ตามทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม ขั้นตอนที่ 3 การสรุปและประเมินผล

                        จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ทั้งยังสามารถช่วยเหลือประชาชน ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ หลังจากนี้แล้ว ผู้ต้องขังที่จะรับการพ้นโทษในโอกาสต่อไป จะต้องไปดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเอง อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

                                                          .....................................................

 

6 พฤศจิกายน 2563                                                                                           สมาน  สุทำแปง/ภาพ/ข่าว          

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมาน สุทำแปง
บรรณาธิการ : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ