กกต.แม่ฮ่องสอน เรียกผู้สมัครนายกและสมาชิก อบจ. ชี้แจงข้อห้ามในการหาเสียง ป้องกันการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 9 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 264 ครั้ง

             ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายณัฐเศรษฐ์ ราชไชยา ผู้อำนวยการสำนักงานการเลือกตั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการเลือกตั้ง ได้เชิญผู้สมัครสมาชิก อบจ.จำนวน 61 คนและผู้สมัครนายก อบจ. จำนวน 5 คน เข้ารับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อปฏิบัติและข้อห้ามเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การหาเสียงเลือกตั้ง การติดป้ายประกาศ ของผู้สมัคร  หลังจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563 และรับสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

                ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2563 ข้อ 19 กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจในการประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง โดยสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งต้องคำนึงถึงความเหมาะสมความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดีไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อยานพานะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรือประชาชน และจะไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรและการจราจร 

                  ดังนั้น เพื่อให้การปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด จึงขอความร่วมมือส่วนราชการ และองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดเตรียมสถานที่ปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามความเหมาะสม และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน แม้แต่การหาเสียงทางเฟซบุ๊กของผู้สมัครต้องมีชื่อที่อยู่ให้ชัดเจน และต้องแจ้ง กกต.ก่อนทุกครั้ง เพราะต้องรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ