ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 16 ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงราย

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 9 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 227 ครั้ง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 16 ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมหารือข้อราชการ และประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงาน 

     เช้าวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 16 ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงราย และเข้าพบผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อหารือข้อราชการ และประชุมตรวจติดตามรับทราบผลการดำเนินงาน จัดที่ห้องธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมพบปะหารืออย่างพร้อมเพรียง เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะตามประเด็นการตรวจราชการประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

     โดยการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 16 ในครั้งนี้ เป็นการตรวจติดตามในเรื่องการดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) และการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด รวมถึง การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย โดยการแปลงแผนงานไปสู่การปฏิบัติ การตรวจติดตามการก่อสร้างและการดูแลรักษาซุ้มประตูเมือง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามมาตราการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid 19) บริเวณช่องทางขนส่งสินค้าของจังหวัดชายแดน รวมถึง การส่งเสริมและผลักดันตามข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ประเด็นการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรในการระบายผลผลิตล้นตลาด และ "ตลาดนัด อต. Green Market" และการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรในการระบายผลผลิตล้นตลาด
 
     โดยการหารือในครั้งนี้ จังหวัดเชียงรายจะได้นำประเด็นหารือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงรายต่อ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ