สวทช. เผยผลวิจัยการประเมินวัฏจักรชีวิต ค่ามลสาร CO2 การผลิตไฟฟ้าของ กฟผ.แม่เมาะ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 11 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 291 ครั้ง

นักวิจัย สวทช. เผยผลการวิจัยการประเมินวัฏจักรชีวิต ค่ามลสาร CO2 ของการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลิกไนต์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ พบแนวโน้มค่าที่ดี ส่งผลกระทบด้านภูมิอากาศน้อยกว่าเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าถ่านหินต่างประเทศ

นายอรรถพล อิ่มหนำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-1 เป็นประธานเปิดการสัมมนาผลการดำเนินงานภายใต้โครงการ “การประเมินวัฏจักรชีวิตและพัฒนาระบบตรวจติดตามและวิเคราะห์ค่ามลสารคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ของการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลิกไนต์” ณ ห้องประชุมเมาะหลวง อาคารสมานฉันท์ธัชชวาล ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โดยมี ดร.นงนุช พูลสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ และนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นผู้บรรยายสรุปผลการวิจัย ซึ่งผลการวิจัยพบว่าผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากประสิทธิภาพการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเครื่องที่ 1 (MM-T1) มีค่าสูงกว่าโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 เดิม ตลอดจนยังมีอัตราการใช้ถ่านหินลิกไนต์ที่ลดลงอีกด้วย

นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาค่าคาร์บอนฟุตพรินท์ (Carbon Footprint : CFP) ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหินลิกไนต์ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-13 ในปี 2560 ที่มีค่า CFP 1.10 กิโลกรัมต่อหน่วยการผลิต 1 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) พบว่าค่า CFP ในปี 2563 ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 8-13 และ โรงไฟฟ้า MM-T1 (ทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7) มีค่าลดลงเหลือ 0.93 กิโลกรัมต่อหน่วยการผลิต 1 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh)

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-13 และ MM-T1 พบว่ามีค่าผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่ำกว่าประเทศอื่นๆ ที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น อินโดนีเซีย ไต้หวัน ออสเตรเลีย และเยอรมนี เป็นต้น

โครงการการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment :LCA) และพัฒนาระบบตรวจติดตามและวิเคราะห์ค่ามลสารคาร์บอนไดออกไซด์ของการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลิกไนต์ เป็นงานวิจัยร่วมระหว่างฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีระยะดำเนินการทั้งหมด 2 ปี ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 – เดือนมกราคม 2563 โดยมีขอบเขตการดำเนินงานวิจัย ได้แก่ การประเมินวัฏจักรชีวิตและพัฒนาระบบตรวจติดตามและวิเคราะห์ค่ามลสาร CO2 ของการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลิกไนต์ ตลอดจนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการใช้น้ำของกระบวนการผลิตถ่านหินลิกไนต์และหินปูนจากเหมืองแม่เมาะ

ผลการวิจัยจะแสดงให้เห็นถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ในกระบวนการ ผลิตกระแสไฟฟ้า ของ กฟผ.แม่เมาะ ตลอดจนสามารถนำค่าไปเป็นตัวกำหนดการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ GHG ในปีต่อไป นอกจากนั้นผลลัพธ์จากการศึกษาโครงการจะทำให้ได้ระบบ EGAT Green House Gas Scan (EGAT GHG Scan) เป็นระบบติดตามออนไลน์ที่แสดงผลค่าวัตถุดิบหลักในการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ได้มลภาวะจากการผลิตและผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้า เพื่อนำมาเป็นค่าอ้างอิงในการวิเคราะห์ พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในการผลิตในอนาคต

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ