ครม. เห็นชอบการใช้จ่ายภาครัฐ เร่งหน่วยงานดำเนินการเพื่อเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 12 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 122 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการใช้จ่ายภาครัฐ  และให้หน่วยราชการที่ได้รับงบประมาณถือปฏิบัติ เพื่อเร่งรัดให้มีเม็ดเงินจากงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงสู่ระบบเศรษฐกิจรวดเร็วขึ้น  ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีมาตรการสำคัญคือ เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ในไตรมาสที่ 1 ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยให้สนับสนุนโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเมืองท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะเมืองรองเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ การจัดการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นสำคัญ

นอกจากนี้ให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน เพื่อติดตามการใช้จ่ายและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐอื่นๆ ด้วย  เช่น โครงการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชกำหนดฯ) โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เป็นต้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ