องคมนตรี เป็นประธานโครงการสร้างแกนนำนักศึกษาราชภัฎวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มจังหวัดภาคเหนือที่มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 18 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 231 ครั้ง

       เมื่อวันที่ (18 พ.ย. 63) ที่ห้องประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการสร้างแกนนำนักศึกษาราชภัฎวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนำไปขยายผลในมหาวิทยาลัยของตนเอง ในท้องถิ่น ยึดแนวทางการประสานประโยชน์ความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยคนรุ่นใหม่ เป็นการดึงศักยภาพของนักศึกษาราชภัฏมาใช้พัฒนาท้องถิ่น โดยมี คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านต่างๆ คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างนักศึกษาให้คิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผล พาไปลงพื้นที่ชุมชนเพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับชุมชนชาวบ้าน ปลายทางคือ สร้างทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาประเทศ

       ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการให้การศึกษาสร้างผู้เรียนให้สมบูรณ์พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย สู่การปฏิบัติ   

      สำหรับโครงการสร้างแกนนำนักศึกษาราชภัฎวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มจังหวัดภาคเหนือโครงการพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน นี้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพรประไพ ติวาทิน
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ